Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi, mevzuattaki ifadesiyle “İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” şeklinde tanımlanmaktadır.

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Bu ekip aşağıdakilerden oluşur:

- İşveren veya işveren vekili.

- İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.

- İşyerindeki çalışan temsilcileri.

- İşyerindeki destek elemanları.

- İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

Risk değerlendirmesi, kantitatif(nicel), kalitatif(nitel) ve karma yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Yapılmış olan risk değerlendirmesi; tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla en geç iki, dört ve altı yılda bir yenilenir. Bu temel husus dışında İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, Madde 12’de yer alan durumlar gerçeklemesi halinde de yenilenmektedir.

İşyerlerinde tehlike ve risklerin belirlenerek, alınacak önlemlerin bildirilmesi amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerimiz tarafından ilgili standartlara uygun risk değerlendirmesi raporu dokümante edilmektedir.

© 2020 Doruk Çevre. All rights reserved.