İş Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu kapsamında işveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği  eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışanlar da, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.

Temel iş güvenliği eğitim programlarımız, 24 Mayıs 2018’de yapılan değişiklikler de göz önüne alınarak “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında mevzuata uygun ve güncel bir biçimde hazırlanmıştır. Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda belirtilen konular dahilinde belirlenen periyot ve sürelerde uzman kadromuz tarafından verilmektedir. Eğitimlerin sonunda yapılan değerlendirme sınavlarında başarılı olan çalışanlara, tarafımızca eğitim katılım belgesi oluşturularak çalışanların özlük dosyalarında saklanmak üzere işyerlerine teslim edilir.

Eğitim periyotları;

-  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.

-  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.

-  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

Eğitim süreleri;

-  Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,

-  Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,

-  Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.

Eğitim konuları;

1. Genel konular

a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,

b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,

c) İşyeri temizliği ve düzeni,

ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları

a) Meslek hastalıklarının sebepleri,

b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,

c) Biyolojik ve psikolojik risk etmenleri,

ç) İlkyardım,

d)  Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

3. Teknik konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

b) Elle kaldırma ve taşıma

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

d) Ekranlı araçlarla çalışma

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve kültürü

ı) Tahliye ve kurtarma

4. Diğer konular (çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

© 2020 Doruk Çevre. All rights reserved.