Çevre Eğitimi

GENEL ÇEVRE BİLİNCİ EĞİTİMİ

Hepimizin de bildiği gibi son yıllarda dünyanın çeşitli yerlerinde sel baskınları, aşırı kuraklık, şiddetli rüzgârlar ve öldürücü yaz sıcakları gibi doğal afetler görülmekte ve sayılarla ifade edilemeyecek kadar mal ve can kaybı oluşmaktadır. Bunlar insanlığın karşılaştığı sürpriz gelişmeler değildir. Bunlar, yıllardan beri bilim adamlarınca dile getirilen fakat daha çok refah ve kazanma hırsıyla kulak ardı edilen acı gerçekle insanlığın yüzleşmesidir. Eğer çevrenin korunması konusundaki duyarsızlık böyle devam edecek olursa büyük bir olasılıkla insanlık daha birçok felaketle karşılaşacaktır. Tüm bunların temelinde saniyeleşme ile birlikte insanoğlunun doğayı yağmalaması, doğayı kendi çıkarları doğrultusunda acımasızca kullanması yatmaktadır. Bunun sonucunda da hem bizim yaşamımızı hem de gelecek nesillerin ve diğer canlıların yaşamlarını tehdit eden birçok çevre sorunu bize meydan okurcasına karşımızda durmaktadır.

Başlıca sorunlardan olan Hava, su, toprak kirliliği ve küresel ısınma iklim değişikliği konuları için çevre İzin ve Lisans belgesi almakla zorunlu olan işletmeler yılda bir olarak çalışan personellerine çevre danışmanlık firmasında çalışan çevre görevlileri tarafından eğitim verilmesi zorunludur.

ATIK YÖNETİMİ (ATIKLARIN KAYNAĞINDA AYRIŞTIRILMASI) EĞİTİMİ

Başlıca sorunlarımızdan olan bir diğer kirlilik türü ise çöpler olarak adlandırdığımız atıklar ve bu atıklar dünyada ülkemizde insan nüfusu arttıkça doğrudan artmakta olup, Her atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında ayrı ayrı kodlar halinde sunulmuş ve bu atıkların kodlarına göre ayrıştırılması gerekmektedir. Bu düzeyde atıklarımız Uluslararası Atık yönetim piramidi hiyerarşisine uyulur.

ÇEVRE MEVZUATI ve ÇEVRESEL YAPTIRIMLAR EĞİTİMİ

Çevreye zarar veren fiillerden doğan zararlara ilgili olarak tazminat yaptırımı ya da cezai yaptırım uygulanması çevreyi korumak için uygulanan önemli yaptırımlar olmakla birlikte, idari yaptırımların çevrenin korunması açısından önemi yadsınamaz. Zira; idari yaptırımlar çevrenin korunması açısından önemli ilkelerinden biri olan önleme ilkesi ile doğrudan bağlantılıdır. Bu çalışmada, çevre hukukunda yer alan idari yaptırımlar, çevre hukukuna hakim ilkeler ışığında incelenmiş ve bu suretle, çevrenin korunmasında idari yaptırımların önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Bu idari yaptırımların çevre kanununca çevre boyutunda önemli yüksek meblağlara denk gelmesi ve bu cezaların işlenmemesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. 

ÇEVRESEL ACİL DURUM EĞİTİMİ

Sanayi tesislerinden kaynaklı büyük ölçekli kazaların yönetiminde acil müdahale organizasyonlarının etkinliğinin artırılması öncelikli hedefimiz olacaktır.

Acil durumlar, faaliyetin rekabetini baltalayarak, kesintiye uğratacak unsurlardır. Bunlar, çevresel felaketler olabildiği gibi ekonomik krizler de olabilmektedir.

Bu bağlamda, “Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik”, tehlikeli maddelerin anlık bulundurulan miktarlara göre bildirimlerini gerekli kılmıştır. Bildirimlere bağlı olarak, tehlikeli kimyasalın çevre ve insana olan etkileri gözönüne alınarak detaylı bir “Güvenlik Raporu” hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır.

Acil durum yönetimi planlı faaliyetlerin bir sonucu olup, güvenlik raporunda tespit edilen risklere dayalı olarak her bir senaryo esas alınarak oluşabilecek acil durumda nasıl faaliyet gösterileceğinin planlanması, uygulanması, denenmesi esasına dayanır. Acil durumlar temelde:

-Organizasyon

-Bildirimler

-Acil müdahale planının aktive edilmesi

-Atık yönetimi

-İş sağlığı ve güvenliği

-Halkla ilişkiler

-Kirlilik izleme programları

-Harici acil durum planlarına entegrasyon Konularının detaylandırıldığı ve dikkatlice ele alındığı planlardır.

Acil durum planlamasında organizasyonel yeterlilik, sorumluların yedeklenmesi, kaynak yönetimi ile risklere bağlı olarak müdahale yeteneğinin her birinin ayrı ayrı ele alınması ve detaylandırılması önemlidir. Acil müdahale bir iletişim yönetimi olup dahili ve harici iletişimin yönetimi aynı zamanda acil müdahalenin de başarısını oluşturmaktadır.

© 2020 Doruk Çevre. All rights reserved.